Result of Kenny Vs Spenny TV Shows

2003
Kenny vs. Spenny
7.2